Table of Contents

WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN (“DISCLAIMER”) - LEES DE DISCLAIMER ZORGVULDIG ALVORENS DEZE SITE TE GEBRUIKEN

Waarom deze disclaimer?

In deze websitevoorwaarden bepalen wij “bussies” hoe je als bezoeker onze website bussies.eu (hierna de “bussies” genoemd) kan gebruiken.

Je moet deze disclaimer samen lezen met:

  • Onze toepasselijke Gebruikersvoorwaarden, die van toepassing zijn op de levering van onze diensten en het gebruik van onze (web-)appsons privacybeleid;
  • Ons cookiebeleid, waarin bepaald wordt hoe jou persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden.
 

 De gebruiksvoorwaarden (leveringsvoorwaarden) voor onze diensten en (web)apps vind je hier.

  • Hoe we omgaan met je privacy vind je hier
  • Welke cookies we gebruiken vind je hier

Wie zijn wij en hoe kan je contact met ons opnemen?

“bussies” is de globaal geregistreerde commerciële benaming van UNFOOLED LTD en haar kantoren of bijhuizen wereldwijd. Naast “bussies” kan ook “bussies.be” en “bussies.eu” gebruikt worden als handelsbenaming.


UNFOOLED LTD

GEREGISTREERD kantoor UNFOOLED: Cooper House Lower Charlton Trading Estate, BA4 5QE,
Shepton Mallet, Somerset, GB, Verenigd Koninkrijk, 
Company Reg. No. 12202325, VAT Reg. No. GB340850027, EORI Reg. No. GB071347326000.


be.unfooled en be.flabbergasted

Postadres bijhuis / kantoor buitenlandse onderneming is gelegen aan ROGGEVELD 2, 8860 LENDELEDE, BELGIUM. Je kan ons contacteren via e-mail op business@bussies.eu of via het CONTACTFORMULIER op bussies.eu of bussies.be

De diensten die geleverd worden via onze websites, worden geleverd door Dhr. Stijn Debusschere in de hoedanigheid van Company Director van UNFOOLED LTD., maar ze kunnen evenzeer door business-partners van de onderneming (onderaannemers, consultants, interimarissen, personen in het kader van een outsourcingsovereenkomst, functionarissen, handelsagenten en -vertegenwoordigers, medewerkers en/of personeel) of door haar wettelijke vertegenwoordigers en/of aangestelden en zijn onderworpen aan de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wie zijn wij en hoe kan je contact met ons opnemen?

““bussies”” is een gezamenlijk project van:

 

Je kan ons contacteren via e-mail op contact AT “bussies”.com of via het contactformulier op de Website.

 

De diensten die geleverd worden via de website, worden geleverd door Stijn Debusschere (be.unfooled) in zijn hoedanigheid van …

 

Deze website wordt uitgebaat door Stijn Debusschere van be.unfooled.

 

Je kan ons het best bereiken via e-mail of …

 

 

De publieke website vervangt geen gepersonaliseerd advies

 

Wanneer wij diensten aan u leveren (documenten, advies, consultancy, werkzaamheden, installatiewerken, …) ingevolge het gebruik van bussies.eu staan wij voor de juistheid daarvan in conform onze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

De inhoud op bussies.eu zelf wordt enkel bij wijze van algemene informatie verstrekt, desgevallend toegespitst op de keuzes die u aangeeft bij het invullen van onze zelftest.

 

Hoewel wij alle redelijk verwachtbare inspanningen leveren om de informatie op bussies.eu actueel en accuraat te houden, geven wij geen bevestigingen, waarborgen of garanties dat de inhoud op bussies.eu juist, volledig of actueel is. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden ingevolge het gebruik van (de informatie op) bussies.eu. In elk geval en zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe materiële schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan ons verwijtbare fout, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle indirecte schade, winstderving, morele schade, imagoschade, verlies van handelskansen, enz. De Website bevat algemene informatie en kan niet gelijkgesteld worden met individueel (juridisch) advies. Het gebruik hiervan gebeurt dan ook op eigen verantwoordelijkheid.

 

Enkel indien wij ook effectief diensten leveren (die verder gaan dan het gebruik van de Website) zijn wij verantwoordelijk voor de correcte toepassing, in overeenstemming met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

 

Deze Disclaimer is niet van toepassing op het leveren van onze diensten, enkel op het gebruik van de website zelf

 

Deze Disclaimer regelt enkel het gebruik van het publieke deel van de website, niet het leveren van de diensten (daarin begrepen het leveren van contracten, documenten, advies, enz.) zoals die geleverd kunnen worden aan geregistreerde (betalende of niet-betalende) gebruikers onder meer door hen toegang te geven tot “bussies” of die op enige wijze rechtstreeks geleverd worden door be.unfooled.

 

De diensten geleverd ingevolge het gebruik van deze Website worden beheerst door de Algemene Gebruiksvoorwaarden die daarop van toepassing zijn en die hier te vinden zijn. Deze worden nog voorgelegd onder de vorm van een contract, vooraleer het leveren van de diensten aanvat.

 

 

 

 

 

 

We kunnen deze Disclaimer en bussies.eu wijzigen

 

Deze Disclaimer wordt regelmatig herzien.

 

Het gebruik van bussies.eu is steeds onderworpen aan de op dat ogenblik geldende Disclaimer. De website bussies.eu staat kosteloos ter beschikking. Het aanbod op bussies.eu, de producten en alle andere informatie op bussies.eu (en de bereikbaarheid daarvan) kunnen door ons vrij aangepast, opgeschort of verwijderd worden.

 

Wij kunnen niet garanderen dat bussies.eu of eender welke inhoud ervan (ononderbroken) beschikbaar is.

 

 

 

Hoe kan je het materiaal op onze site gebruiken?

 

Wij zijn eigenaar (of de licentiehouder) van alle auteursrechten met betrekking tot bussies.eu en het hierop gepubliceerd materiaal (zoals teksten, informatie onder welke vorm dan ook, afbeeldingen, schema’s, enz.). Deze werken worden overal ter wereld beschermd door auteursrechtenwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder onze voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Wanneer dit materiaal elders vermeld wordt, moet duidelijk, zichtbaar en uitdrukkelijk naar ons verwezen worden als bron met link naar bussies.eu. Al wat zich op bussies.eu bevindt, is onze eigendom en mag niet gebruikt worden zonder onze toestemming.

 

Bij gebruik van materiaal van op bussies.eu moet steeds naar ons verwezen worden.

 

 

Wij staan niet in voor de websites waarnaar we linken

 

bussies.eu kan links naar andere sites en informatiebronnen van derde partijen bevatten. Alhoewel wij erover waken om slechts verwijzingen naar betrouwbare websites te voorzien die aansluiten bij onze kwaliteitseisen, worden die links slechts ter informatie verstrekt.

 

Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die sites of informatiebronnen, noch over de wijzigingen daaraan en die links kunnen dan ook niet worden geïnterpreteerd als een onze bevestiging dat de inhoud op die websites correct is of aansluit bij onze standpunten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Virussen en veiligheid van bussies.eu

 

Wij nemen de nodige en redelijk verwachtbare maatregelen om bussies.eu virusvrij te houden, maar kunnen in geen enkel opzicht garanderen dat deze effectief veilig, vrij van bugs of virussen zal zijn.

 

Als bezoeker moet je zelf zorgen voor adequate bescherming tegen virussen en allerhande malware.

 

Je mag:

  • bussies.eu niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, worms, logic bombs of enige andere malware te installeren;
  • je geen toegang tot niet publiek bedoelde delen van bussies.eu (proberen te) verschaffen, tenzij mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Noch tot de server waarop onze site is opgeslagen of om het even welke andere server, computer of databank die in verbinding met onze site staat;
  • eu niet aanvallen door middel van een denial-of-service aanval of een verspreide denial-of service aanval;
  • Wij zullen elke inbreuk melden aan de bevoegde politiediensten en met hen samenwerken, waarbij wij hen alle gegevens bezorgen die zij kunnen gebruiken om uw identiteit onthullen. In het geval van een dergelijke inbreuk wordt uw recht om bussies.eu te gebruiken onmiddellijk stopgezet.

 

 

Linken naar bussies.eu

 

Je mag naar bussies.eu linken, op voorwaarde dat dit op een eerlijke en wettelijke manier doet, onze reputatie niet schaadt of uitbuit en duidelijk aangeeft dat het een verwijzing betreft, met herkenbaarheid van ons als website-uitbaters/auteurs van de content.

 

Je mag geen link leggen op een manier die kan doen vermoeden dat er enige vorm van samenwerking, goedkeuring of steunbetuiging van ons zou zijn, als dat niet het geval is (zoals te blijken uit een voorgaand schriftelijk akkoord).

 

Tenzij daarover voorafgaand schriftelijk akkoord bestaat, mag je bussies.eu niet op andere sites framen.

 

Wij behouden ons het recht voor de (impliciete) toestemming voor links steeds in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

 

 

Welke wetgeving is van toepassing in geval van geschillen?

 

bussies.eu richt zich enkel tot zakelijke gebruikers en wordt uitsluiten beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de internationaal privaatrechtelijke normen die een ander recht van toepassing zouden verklaren.

 

Enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Kortrijk (België) zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen aangaande (het gebruik van) bussies.eu.

Overzicht alle documenten ivm de "Wettelijke Bepalingen"

Wettelijke bepalingen

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN (WEBSITES EN DOMEINEN)

Onze Algemene Gebruiksvoorwaarden voor onze website, onze domeinen en onze subsites en subdomeinen kun je hier vinden.